Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pakeitimas

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 m. birželio 1 d. priėmė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 11, 31, 38(1) ir 38(2) straipsnių pakeitimo įstatymą Nr.XIII-405 (TAR, 2017, Nr. 2017-09789, toliau – Įstatymas), kuriuo pratęstas ir patikslintas iki 2016-12-31 taikytas fiksuoto pelno mokesčio mokėjimo  ir apskaičiavimo mechanizmas. Apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka laivybos vienetui, atitinkančiam nustatytus kriterijus, taikoma iki 2026 m. gruodžio 31 d. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2017 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

Įstatymu:

  1. Patikslintos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau – PMĮ) įtvirtintos sąvokos „laivybos vienetas“, „su tarptautiniu vežimu jūrų laivais tiesiogiai susijusi veikla“ ir „tarptautinis vežimas jūrų laivais“  ir papildomai paaiškinta nauja sąvoka „nauda iš jūrų laivo perleidimo sutarties ar įsigijimo finansavimo sutarties“.
  2. Atsižvelgus į patikslintas sąvokų apibrėžtis, patikslinta PMĮ 4 straipsnio 7 dalis, 11 straipsnio 7 dalis, 31 straipsnio 1 dalies 18 punktas, PMĮ 381 straipsnio pavadinimas ir šio straipsnio 1 dalis, kurioje yra įtvirtintos laivybos vieneto apmokestinimo sąlygos, 3 ir 4 dalys bei 382 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 1 ir 2 punktai, 4 dalis.
  3. PMĮ 381 straipsnio  2 dalis papildyta nuostata, kad apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka turi būti taikoma visiems laivybos vieneto, įskaitant patronuojamąsias bendroves, jūrų laivams, atitinkantiems nurodytus kriterijus ir naudojamiems tarptautiniam vežimui jūrų laivais arba tarptautiniam vežimui jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusiai veiklai.

Laivybos vienetas, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka 2017 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį pasirinkęs apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarkos taikymą, apie pasirinkimą taikyti apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarką informuoja mokesčių administratorių pateikdamas pranešimą iki 2017 metų prasidėjusio mokestinio laikotarpio antrojo ketvirčio paskutinės dienos.

Laivybos vieneto, 2017 m. prasidėjusį mokestinį laikotarpį pasirinkusio apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarkos taikymą, sumokėtas 2017 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio avansinis pelno mokestis grąžinamas (įskaitomas) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2017-06-13 rašte Nr. (32.42-31-1)-RM-18832

Informaciją parengė
Teisės departamentas